Zasady dokonywania opłat

KONTO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH „SCHERZO”:
Zespół Placówek Oświatowych „SCHERZO”
PKO BP S.A.
II o/Kraków 23 1020 2906 0000 1602 0014 1101

 WPISOWE
1. Wpisowe jest bezzwrotną opłatą wnoszoną przez rodziców na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych „Scherzo” w związku z przyjęciem dziecka do grupy 2,3 -latków 4,5 – latków, i do szkoły (klasy 0-8).
2. Wysokość wpisowego ustala corocznie Osoba Prowadząca Zespół.
3. W przypadku zapisu dziecka do Starszej Szkoły (od klasy 5 do 8) wysokość wpisowego jest niższa o 1/3 od ustalonej kwoty wpisowego do szkoły w danym roku szkolnym.
4. Wpisowe do szkoły wnosi się w terminie do trzech dni od decyzji dyrektora o przyjęciu dziecka do Zespołu.
5. Wpisowe do grupy 2,3 latków, 4,5 latków wnosi się do końca czerwca.

 CZESNE
1. Czesne jest podstawową opłatą wnoszoną przez rodziców na rzecz Zespołu w związku z kształceniem ich dziecka w szkole i w przedszkolu.
2. Opłaty czesnego dokonują rodzice do 27 dnia każdego poprzedzającego miesiąca.
3. Wysokość czesnego na kolejny rok szkolny ustalana jest corocznie przez Osobę Prowadzącą i może ulec zmianie.
4. Roczna opłata czesnego jest regulowana przez rodziców w 12 lub 10 ratach.
Rodzice są zobowiązani do podania ilości rat w wypełnianych corocznie w czerwcu Deklaracjach.
5. Rodzicom, którzy kształcą w Zespole więcej niż jedno dziecko, przysługuje przez czas uczęszczania do Zespołu zniżka w zapłacie czesnego dla każdego kolejnego młodszego dziecka w wysokości ustalonej corocznie przez Osobę Prowadzącą. Kwota obowiązującej zniżki w danym roku szkolnym podawana jest do wiadomości rodziców w Deklaracjach w czerwcu.
6. Wysokość czesnego w przedszkolu w miesiącu adaptacyjnym trwającym miesiąc dla dzieci 2,3 letnich uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Dziecko może przebywać w okresie adaptacyjnym na „krótszy pobyt” lub „dłuższy pobyt”. Dzieci zapisane na „dłuższy pobyt” korzystają z obiadów, dzieci zapisane na „krótszy pobyt” odbierane są przez rodziców przed obiadem

INNE OPŁATY
INNE OPŁATY W PRZEDSZKOLU
Opłaty za posiłki, wycieczki, materiały edukacyjne wliczone są w czesne
Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez dyrektora. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice.Wpłaty należy dokonać w pierwszym tygodniu września każdego roku.
Wysokość opłat za ubezpieczenie oraz zajęcia dodatkowe jest podawana na początku roku szkolnego.

INNE OPŁATY W SZKOLE (od klasy 0 do 8)
Wysokość opłat za posiłki, ubezpieczenie, wycieczki edukacyjne, podręczniki, zajęcia dodatkowe jest podawana na początku roku szkolnego.

a/ posiłki
Zapisu na posiłki rodzice dokonują w sierpniu, zaznaczając w Karcie Posiłków, z których posiłków dziecko będzie korzystało w bieżącym roku szkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki).
Opłat za posiłki rodzice dokonują w dziesięciu równych ratach.
Koszty posiłków są stałe, nie są odliczane nieobecności dziecka w szkole lub przedszkolu w danym miesiącu. Kwota jest uśredniona i uwzględnia odliczenia za wszystkie dni wolne, ferie i przerwy świąteczne oraz miesięczną nieobecność dziecka.
Wpłat za posiłki należy dokonywać na konto szkoły i przedszkola do 27 dnia poprzedzającego miesiąca.
W ciągu roku szkolnego można dodatkowo zapisać dziecko na posiłki. Warunkiem jest wypełnienie Karty Posiłków i przesłanie jej do sekretariatu oraz dokonanie wpłaty na konto szkoły do 27 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie korzystania z posiłków. Dziecko rozpoczyna korzystanie z posiłków od pierwszego dnia następnego miesiąca.
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zapisu dziecka na posiłki w danym dniu. Rodzice proszeni są o dokonanie zapisu na posiłek w sekretariacie szkoły do godziny 9.00 oraz uiszczenie jednorazowej opłaty.
Pisemną rezygnację z posiłków w szkole rodzice składają do 27 dnia poprzedniego miesiąca. Rezygnacja następuje pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

b/ ubezpieczenie
Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez dyrektora. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice.
Wpłaty należy dokonać w pierwszym tygodniu września każdego roku.

c/ wycieczki edukacyjne
Szkoła organizuje wyjścia i wycieczki edukacyjne zaplanowane w programie autorskim szkoły Scherzo. Wycieczki są obowiązkowe dla uczniów szkoły
Koszt wycieczek dla uczniów szkoły pokrywają rodzice.

d/ opłaty za podręczniki oraz zeszyty
Opłaty za podręczniki i zeszyty wnoszą rodzice na konto Zespołu wg wykazu przekazywanego rodzicom corocznie na początku roku szkolnego. Termin dokonywania wpłaty ustala corocznie dyrektor szkoły.

e/ opłaty za udział w konkursach
Opłatę konkursową wnoszą rodzice uczniów, którzy uczestniczą w klubach przedmiotowych, przygotowujących do konkursów oraz tych uczniów, którzy dodatkowo chcą wziąć udział w konkursie. Opłata dokonywana jest bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

f/ zajęcia dodatkowo płatne
Zajęcia dodatkowo płatne ustala corocznie organ prowadzący. Lista zajęć dodatkowo płatnych wraz z opłatami przekazywana jest rodzicom w sierpniu.
Rodzice przesyłają do sekretariatu wypełniona ankietę dotyczącą udziału dziecka w klubach popołudniowych. Przesłanie deklaracji jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na wybrane kluby na cały trymestr.