Plastyka

Sztuka jest odzwierciedleniem  najwyższej formy kreatywności człowieka. Edukacja artystyczna angażuje, inspiruje, mobilizuje uczniów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności tak, aby mogli eksperymentować i tworzyć swoje własne dzieła.

Sztuka uczy coraz dogłębniejszego rozumienia różnorodnych dzieł sztuki i krytycznego myślenia. Edukacja artystyczna uczy także, że sztuka jest ściśle związana z historią,  ma wpływ na kulturę, kształtuje i odzwierciedla społeczeństwo.

Motywujemy naszych uczniów do kreatywności i tworzenia twórczych prac, odkrywamy i promujemy  ich pomysłowość. Rozwijamy umiejętności malarskie, rysowania, rzeźbienia i projektowania. Uczymy używania języka sztuki podczas oceniania i analizowania twórczości artystów, architektów i projektantów.  Uczymy także analizować i oceniać własną pracę oraz prace innych, a także rejestrować swoje obserwacje w postaci szkiców, które stanowią bazę do dalszego badania i zgłębiania danego zagadnienia.

Program nauczania plastyki połączony jest z elementami historii sztuki i skorelowany tematycznie  z przedmiotami humanistycznymi (językiem polskim, historią), religią oraz przedmiotami artystycznymi: teatrem, tańcem i muzyką. Wraz z uczniami „wędrujemy” poprzez epoki począwszy od czasów starożytnych aż po współczesne ucząc naszych uczniów dostrzegania związków pomiędzy różnymi dziedzinami życia, budowania spójnego obrazu świata w minionych epokach.

Doskonałym źródłem informacji dla uczniów są liczne wycieczki  tematycznie związane z omawianą epoką. Podczas wycieczki uczniowie zdobywają wiedzę z historii, historii sztuki, poznają prace wybitnych twórców z danej epoki i  dostrzegają  kontekst historyczny i kulturowy tych dzieł. Swoje doświadczenia i obserwacje zapisują w nieodłącznych szkicownikach.

Podsumowanie danej epoki uczniowie wizualizują na tzw. ścianie projektowej,  na której prace plastyczne stanowią bardzo ważny element całego projektu.

Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i pasje plastyczne uczestniczą w twórczych zajęciach podczas przerwy obiadowej oraz w popołudniowych zajęciach klubów plastycznych .

Lekcje i zajęcia ponadprogramowe z plastyki odbywają się w doskonale wyposażonej pracowni plastycznej przeznaczonej dla uczniów z klas 5-8.