Dodatkowe opłaty w przedszkolu 

UBEZPIECZENIE
Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez dyrektora. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice.Wpłaty należy dokonać w pierwszym tygodniu września każdego roku.Wysokość opłat za ubezpieczenie jest podawana na początku roku szkolnego.

ZAJĘCIA DODATKOWE
Indywidualne lekcje gry na fortepianie oraz  indywidualne zajęcia z logopedą są zajęciami dodatkowo płatnymi 

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW NIE PONOSZĄ OPŁAT ZA WYCIECZKI, MATERIAŁY PLASTYCZNE I  EDUKACYJNE, STROJE NA SPEKTAKLE ORAZ POSIŁKI (ŚNIADANIA, OWOCE, OBIADY I PODWIECZORKI)

Dodatkowe opłaty w szkole 

Wysokość  dodatkowych opłat podawana jest na początku roku szkolnego.

POSIŁKI przygotowywane na bieżąco ze świeżych, nieprzetworzonych  produktów. Posiłki przygotowywane są  w naszej kuchni wyposażonej w sprzęt, który zapewnia zdrowe gotowanie i pieczenie.

Zapisu na posiłki rodzice dokonują w ostatnim tygodniu sierpnia, zaznaczając w Karcie Posiłków, z których posiłków dziecko będzie korzystało w bieżącym roku szkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki).

Opłaty za posiłki rodzice dokonują w dziesięciu równych ratach. Koszty posiłków są stałe, nie są odliczane nieobecności dziecka w szkole lub przedszkolu w danym miesiącu. Kwota jest uśredniona i uwzględnia odliczenia za wszystkie dni wolne, ferie i przerwy świąteczne oraz miesięczną nieobecność dziecka.

Wpłat za posiłki należy dokonywać na konto szkoły i przedszkola do 27 dnia poprzedzającego miesiąca.

W ciągu roku szkolnego można również zapisać dziecko na posiłki. Warunkiem jest wypełnienie Karty Posiłków i przesłanie jej do sekretariatu oraz dokonanie wpłaty na konto szkoły do 27 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie korzystania z posiłków. Dziecko rozpoczyna korzystanie z posiłków od pierwszego dnia następnego miesiąca.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zapisu dziecka na posiłki w danym dniu. Rodzice proszeni są o dokonanie zapisu na posiłek w sekretariacie szkoły do godziny 9.00 oraz uiszczenie jednorazowej opłaty.

Pisemną rezygnację z posiłków w szkole rodzice składają do 27 dnia poprzedniego miesiąca. Rezygnacja następuje pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

UBEZPIECZENIE
Dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie ubezpieczeniowej wybranej przez dyrektora. Koszty ubezpieczenia ponoszą rodzice.

Wpłaty należy dokonać w pierwszym tygodniu września każdego roku.

WYCIECZKI
Szkoła organizuje wyjścia i wycieczki edukacyjne zaplanowane w programie autorskim szkoły Scherzo, wycieczki integracyjne oraz wycieczki – nagrody. Wycieczki edukacyjne są obowiązkowe dla uczniów szkoły.
Koszt wycieczek dla uczniów szkoły pokrywają rodzice.

OPŁATY ZA PODRĘCZNIKI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW OBCYCH ORAZ ZESZYTY
Opłaty za podręczniki do nauki języka angielskiego,hiszpańskiego i niemieckiego oraz zeszyty  wnoszą rodzice na konto Zespołu wg wykazu przekazywanego rodzicom corocznie na początku roku szkolnego. Termin dokonywania wpłaty ustala corocznie dyrektor szkoły.
Z POZOSTAŁYCH PRZEDMIOTÓW RODZICE NIE  PONOSZĄ OPŁAT ZA WSZELKIE MATERIAŁY PLASTYCZNE, PODRĘCZNIKI, KARTY PRACY ITP. 

OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONKURSACH
Opłatę konkursową wnoszą rodzice uczniów, którzy uczestniczą w klubach przedmiotowych, przygotowujących do konkursów oraz tych uczniów, którzy dodatkowo chcą wziąć udział w konkursie. Opłata dokonywana jest bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE
Listę zajęć dodatkowo płatnych ustala corocznie organ prowadzący. Lista zajęć dodatkowo płatnych wraz z opłatami przekazywana jest rodzicom w ostatnim tygodniu sierpnia. Rodzice przesyłają do sekretariatu wypełnioną ankietę dotyczącą udziału dziecka w zajęciach dodatkowo płatnych –  klubach popołudniowych. Przesłanie deklaracji jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na wybrane kluby.